„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

В център за деца с аутизъм SENSE подкрепяме идеята за това децата със СОП да участват в обществото наравно с техните връстници, както и да получават същото отношение като всички останали в социалния им обсег. За целта, психическата подкрепа, от която тези деца имат нужда, е ключова за тяхната успешна интеграция. Освен това, съществуват множество терапии и програми, които подпомагат подобряването на социалните умения на децата със специални потребности.

На какво се дължат затрудненията в общуването и липсата на социални умения при децата със СОП?

Връзката между децата със СОП и трудностите в социалния аспект е сложна и индивидуална. Често причините за тези затруднения са пряко свързани с изолацията и отхвърлянето от страна на съученици и връстници. Друга причина може да бъде дефицитът в комуникативните умения, създавайки бариери в установяването на приятелски взаимоотношения. В следствие на това, при някои деца се наблюдават занижени нива на самочувствие и самооценка, което пък от своя страна може да ги подтикне към проява на нежелано негативно поведение. Тези поведенчески реакции често могат да доведат до агресия, изолация, стрес и други.

Какви са стратегиите, които могат да се вземат под внимание когато се цели подобряване на социализацията на децата със специални образователни потребности?

Децата със СОП имат право на образование и участие в заобикалящия ги свят наравно с техните връстници. Именно заради това, включването на детето в терапевтични образователни програми и групови дейности е добро начало. Те отлично биха подпомогнали взаимодействието и сътрудничество между всички деца, включително тези със специални потребности, развивайки техните социални възможности. Част от тези умения се изразяват чрез споделяне, помагане, редуване, подкрепяне, решаване на конфликти и други, като всички те въздействат за по-лесната бъдеща адаптация в социалната среда. Друга стратегия за справяне би била – дълготрайната работа с професионален екип, изграден от подходящи специалисти.

Какви терапии могат да се прилагат на деца със СОП с цел подобряване на тяхната социализация и бъдеща интеграция в общността?

Както се споменава по – горе, всички деца са уникални и подхода към всяко едно от тях трябва да бъде индивидуален. Социалната терапия е средство, което се фокусира върху развитието на социалните умения, комуникацията, взаимодействието и т.н. Терапевтичният процес се осъществява с помощта на професионално обучен специалист, който си служи с упражнения, включващи ролеви игри и разиграване на случки от ежедневието. Съществува подобен метод, който включва повече творчески дейности с цел правилно изразяване на емоциите.

Тази терапия е особено подходяща за малки деца със специални нужди. Друг вид терапия е груповата терапия, в която децата могат да упражняват социални умения с техни връстници в реални ситуации и по този начин да подобрят самочувствието си. Терапията с домашни или специални обучени животни е по – алтернативна, тъй като изисква повече ресурси, но може да бъде също толкова ефективна.

Не на последно място, терапията с изкуство и музика се уповава най-вече на въображението като средство за изразяване и подобряване на комуникативните умения. Социализацията при децата със СОП е важна, тъй като от нея зависи бъдещата им интеграция в обществото. Работата върху социалните умения насърчава уважение към индивидуалността и приемане на различията както и психическата подготовка за предизвикателствата в живота.