„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Децата с хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) често се сблъскват със значителни трудности, както в училищната, така и в домашна среда. Тези предизвикателства могат да имат значителни психосоциални въздействия както върху децата, така и върху техните семейства.

В следващите редове ще разгледаме някои от ключовите аспекти на този въпрос, а именно – обучението и академичната успеваемост, социалните взаимодействия, психологическото състояние и стратегиите за справяне.

Обучението и академичната успеваемост

Децата с ХАДВ се сблъскват със затруднения при поддържането на внимание и концентрация, което често води до забавено обучение и намалена успеваемост в образователния процес. Постоянният стрес и фрустрацията, свързани с тези трудности, могат да имат негативен ефект върху самочувствието на децата и техния мотивационен стимул.

Ние в център за развитие на деца с аутизъм “SENSE” подкрепяме идеята, родителите и учителите да работят съвместно и чрез комуникацията и координацията помежду си, да подпомагат обучението на децата и да изграждат позитивно отношение към ученето у децата.

Стратегии за справяне

В семействата на деца с ХАДВ се изисква съвместна работа и разработване на стратегии за справяне със специфичните нужди на децата.

Някои от тях са:

  • Планиране на ежедневна структура – създаване и следване на определен дневен график, употреба на таймери, с помощта на които да помогнете и напомняте на детето да следи планираната програма.
  • Установяване на ясни очаквания от родителите към децата – подаване на чести, ясни и кратки инструкции за изпълнение. Важно е очакванията на родителите да бъдат адаптирани към конкретните характеристики на детето и неговите индивидуални нужди и умения.
  • Позволете на детето да се движи по време на учене напр. върху топка за йога.
  • Предоставяйте възможност на детето да изразходва натрупаната енергия, чрез чести паузи между дейностите като постепенно се опитвате да увеличавате продължителността на работния процес и да намалявате времето за почивка, дори и с няколко секунди.
  • Тренингът за родители и обучението на учителите също могат да бъдат от съществено значение.

Социални взаимодействия

Децата с ХАДВ често изпитват затруднения при изграждането и поддържането на здрави социални отношения със своите връстници. Обикновено, противоречивото им поведение е причина те често да попадат в позицията на социално “изключени” , което от своя страна се отразява негативно като понижава нивата на самочувствие, увереност и лична самооценка. Децата с ХАДВ често се чувстват неразбрани и фрустрирани, което води до избягване за вземане на участие в социални ситуации и в игри с други деца.

Важно е родителите и учителите да насърчават и подкрепят позитивните социални взаимодействия и да помагат на децата да се научат да разпознават, регулират и изразяват своите емоции.

Програми за групова терапия, обучение за социални умения, развитие на емоционална интелигентност могат да бъдат ефективни инструменти за подпомагане на децата с ХАДВ за формирането на по-здрави социални отношения. Позитивните социални взаимодействия могат да подобрят самочувствието и качеството на живот на децата с ХАДВ, като им предоставят възможности за изграждане на приятелства и успешната им адаптация в общността.

Психологическо състояние

При децата с ХАДВ обикновено се наблюдават повишени нива на стрес и тревожност в резултат от трудностите, с които се сблъскват по отношение на вниманието и контрола над импулсите, произвеждани от тялото им. Това може да доведе до психологически проблеми като депресия и ниско самочувствие.

Важно е родителите и учителите да обръщат внимание на психологичното им състояние и да им предоставят възможности за навременна подкрепа и подходящи интервенции.

Децата с хиперактивност и дефицит на вниманието и техните семейства се сблъскват със специфични предизвикателства ежедневно. Разбирането на психосоциалните въздействия на тези нарушения е от съществено значение, за да се предостави подходяща подкрепа и терапия. Сътрудничеството между учители, родители и специалисти е ключът към постигането на по-добро функциониране на децата с ХАДВ и техните семейства.