„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Емоционалната интелигентност е способността да разпознаваме, разбираме и управляваме собствените си емоции, както и тези на околните.

Това е едно от важните  умения, които позволяват на хората ефективно да се ориентират в социални ситуации, да изграждат и поддържат здрави взаимоотношения, и да постигат лични и професионални успехи.

Емоционалната интелигентност съчетава няколко компоненти:

Самосъзнание – отнася се към разпознаване и разбиране на собствените емоции, и как те влияят на поведението.

  Саморегулиране – включва управление на собствените емоции, включително умения за адаптация към промените в живота и запазване на спокойствие, в ситуации под напрежение.

Мотивация – засяга постоянството и стремежа за постигане на поставените цели.

  Емпатия – свързана е с разпознаване и разбиране на емоциите у другите, както и изпитване на състрадание спрямо това, което им се случва.

Социални умения – включват ефективно общуване с околните, изграждане на взаимоотношения и разрешаване на конфликти.

Ние използваме доказани техники като:

Позитивен разговор със самите нас

Разговорът със себе си развива мотивацията и самоувереността. Чрез него негативните мисли биват разпознавани и в последствие заменяни с положителни убеждения.

Ролеви игри

Включват представяне на житейски ситуации по различни сценарии и преиграване на реакции по ефективен и благоприятен за детето начин. Развиват се социалните умения, емпатията. креативността, увереността и др.

Активно слушане

Помага с пълното съсредоточаване върху това, което друг човек казва, без прекъсване или осъждане. Така се подсилват както социалните умения, така и речниковият запас, и правилен изказ.

Как развитието на емоционална интелигетност ще помогне на детето Ви?

Подобрява социалните умения

Децата със специални потребности често имат трудности в развитието на социалните  умения –  разбирането на социални знаци и спазване на определено социално поведение.

Емоционалната интелигентност може да помогне на детето Ви да развие умения, важни за изграждането на взаимоотношения, да общува по-уверено и да разбира както собствените емоции, така и тези на другите.

Емоционалната интелигентност ще насърчи детето Ви да разпознава и разбира палитрата от емоции, включително тези, които са по-трудни за идентифициране или изразяване. Това повишено самосъзнание ще му помогне да разбира по-добре собственото си поведение.

Намалява негативните прояви

Емпатията е основен компонент на емоционалната интелигентност и е особено важна при децата. Чрез разбиране и съчувствие към емоциите на другите, детето Ви значително може да подобри способността си да формира положителни взаимоотношения с връстниците си.

Емоционалната интелигентност помага на децата с нарушения в развитието да добият уменията, от които се нуждаят, за да контролират собствените си емоции и поведение.

Това може да помогне за намаляване на случаите на негативни поведенчески прояви и да повиши способността им за адаптация при попадането им в нова среда.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Развитие на емоционална интелигентност